СТАТУТ НА НАЦИОНАЛНА ИЗЛОЖБА БИЕНАЛЕ ТЕНЕЦ МОНТАНА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Националната изложба биенале „Тенец“ се провежда в гр. Монтана

Организира се на всеки 2 /две/ години.

Провежда се под патронажа на Кмета на Община Монтана.

 

ОРГАНИЗАТОРИ

Община Монтана

Съюз на българските художници /СБХ/

Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана

Представителство на СБХ – Монтана

Дружество на художниците „Тенец“- Монтана

 

РЕГЛАМЕНТ:

В Националната изложба биенале „Тенец“ могат да участват всички художници, които представят творби, създадени през последните три години, и които не са участвали и награждавани в други изложби и конкурси.

Изложбата се провежда в четири раздела: живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.

Авторите могат да представят до три творби от всеки раздел.

Максимален размер на творбите 100 /сто/ см. Творбите се предават в подходящ  за експониране вид.

Творбите трябва да бъдат предадени за журиране от 21 до 29 септември 2020 година като задължително се попълва формуляр за участие, приемателно-предавателен протокол и декларация за приемане условията за участие, който може да бъде изтеглен от страницата на Община Монтана www.montana.bg

 

Авторите от страната изпращат живописните творби на адрес:

3400 Монтана

ул. „Цар Борис III” № 19
Художествена галерия „Кирил Петров“

За контакт: д-р Любомир Мечков (главен уредник), тел: 0889 701367

 

Произведения на скулптурата, графиката и приложните изкуства се изпращат на адрес:

3400 Монтана

бул.“Трети  март“ № 64

галерия „Кутловица“

За контакт: Дончо Планински (председател на Дружество на художниците „Тенец”), тел: 0886 064441

 

Оценяването на творбите се осъществява от жури, съставено от представители на СБХ и Община Монтана, назначено със заповед на Кмета на Община Монтана.

Изложбата с класираните от журито творби се открива в първия понеделник на месец октомври /05.10.2020 г./ в художествена галерия „Кирил Петров“ и галерия „Кутловица“ – Монтана, от 17.30 часа и продължава до края на месеца.

 

НАГРАДИ:  

Награда на СБХ – 1000 лв.

Награда на името на Йордан Радичков от Община Монтана – 2000 лв.

(Присъжда се на произведение, свързано с творчеството на Радичков и духа на Северозапада.)

Четири равностойни награди във всеки раздел – по 1000 лв.

Награда за млад автор /до 30 години/ от сдружение .Приятели на Радичков“ – 500 лв.

Наградените творби остават собственост на ХГ „Кирил Петров“.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:

Всички участници могат да дарят произведение, като получават сертификат от ХГ  „Кирил Петров“.

Транспортните разходи са за сметка на авторите.

Творби, непотърсени един месец след приключване на изложбата, остават собственост на Художествена галерия „Кирил Петров“- Монтана.

Организаторите си запазват правото да фотографират и публикуват фотоси на творбите за нуждите на изложбата, каталози и други.

 

Формуляр за участие